Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

  • S námi od projektu až k bydlení

Reference

Rychlý kontakt

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz

Kontaktujte nás

Novinky

Podnikové vzdělávání

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Stavební společnost JK Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012704 Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Více
Zpět na stránku "Reference"

Stavby dokončené

Výrobní hala Neways - B1

Jedná se o novostavbu objektu výrobní haly (výroba elektronických sestav – tištěných spojů prostřednictvím automatického a ručního letování). Objekty dopravní infrastruktury – jedná se o areálové komunikace a zpevněné manipulační plochy v rámci areálu výrobní haly a úpravu stávajícího dopravního napojení na silnici II/262 – Benešovská ulice Objekty technické infrastruktury – STL přípojka plynu, přeložka areálové kanalizace dešťové + areálové rozvody IS budou sloužit pro zásobování stavby el. energií, plynem, vodou a odkanalizování stavby. Výrobní objekt novostavby výrobní haly včetně dopravní a technické infrastruktury.

Zobrazit stránku

Změna užívání objektu RAC na kanceláře v Děčíně

Jedná se o stávající objekt bývalé jídelny s částečným podsklepením, dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím. Předmětem PD je návrh stavebních úprav v části 1.P.P., části 1.N.P a v celém 2.N.P. a podkroví. V rámci samostatné PD byly řešeny hlavní bourací práce v objektu, které byly již realizovány. V rámci samostatné PD byla řešena oprava střechy včetně instalace nových střešních oken v podkroví objektu.

Zobrazit stránku

T - KLUB Krásná Lípa

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav stávajícího objektu sloužícího k práci s dětmi, mládeží a dospělými za účelem sociálního začleňování, které následně vede k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob. T-klub poskytuje sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Provozovatelem je organizace Kostka Krásná Lípa p.o., zřizovatelem město Krásná Lípa. T-klub má kapacitu 30-40 uživatelů. Plánovaná stavba urbanisticky a kompozičně zapadá do území vzhledem k okolní zástavbě. Objekt bude po navrhovaných úpravách dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou. Půdorysný tvar stavby je obdélníkový o hlavních rozměrech 13,55 x 12,75 m a výšce 8,6 m. Střecha je navržena plochá. Fasáda objektu bude tvořena silikonovou omítkou.

Zobrazit stránku

Stavební úpravy objektu kovárny

Stavební úpravy objektu jsou z větší části navrženy uvnitř objektu, tudíž nedojde k zásahu do tvarového řešení stávajícího stavu. Do vzhledu objektu zasáhne pouze nové barevné řešení fasády, nová keramická střešní krytina v červenohnědém odstínu s novými klempířskými prvky z titanzinku.

Zobrazit stránku

Výstavba skladové haly firmy AZ Jeřáby, s.r.o.

Rekonstrukce stávající haly a dostavba skladové haly firmy AZ - Jeřáby, s.r.o.

Zobrazit stránku

Přístavba haly Mountfield v Děčíně

Přístavba haly Mountfield byla započata v průběhu měsíce října 2017 a dokončena na konci ledna 2018. Stavba byla dokončena dle termínového požadavku investora.

Zobrazit stránku

Zateplení bytového domu v Krásné Lípě

Bylo provedeno zateplení obvodových stěn nadzemních i podzemních podlaží, střechy, stěn k nevytápěným prostorám, výměnu oken a dveří, výměnu klempířských prvků na fasádách, z důvodu zateplení stěn podzemních podlaží vyvolanou rekonstrukci sklepních světlíků a renovaci balkónů.

Zobrazit stránku

DVŮR PERLOVÁ VODA v Kostelci nad Ohří

Rekonstrukce statku v Kostelci nad Ohří, byla započata v červnu roku 2013. Po rozebrání jednotlivých konstrukcí bývalého zámečku a konírny, byl zjištěn havarijní stav objektu. Po rozhodnutí hlavního architekta a investora objektu

Zobrazit stránku

Novostavba výrobní haly v Nebočadech u Děčína

Jedná se o rozšíření kapacity výroby. Naše společnost je generálním dodavatelem.

Zobrazit stránku

Stavební úpravy objektu na st.p.č. 117 na provoz lakovny s rozšířením objektu na p.p.č. 174, k.ú. Vrbičany

Novostavba haly, která slouží jako lakovna, byla postavena na místě stávající ocelové haly. U stávající haly bylo rozebráno staré opláštění, byla provedena úprava stávající ocelové konstrukce a dopojení nových křídel nové ocelové haly - lakovny. Provedení nových zpevněných komunikací a inženýrských přípojek.

Zobrazit stránku

1 | 2 | 3

Zpět na stránku "Reference"

Partneři

Stavební společnost JK spol. s r.o.

Firma Stavební společnost JK spol. s r.o. byla založena v roce 2013 jako rodinná firma. Hlavním motivačním prvkem zakladatelů firmy – otce se synem, bylo zahájit činnost stavební společnosti, která půjde cestou osobní odpovědnosti vůči svým zákazníkům.

Kontaktujte nás

Folknářská 1246/21,
Děčín II, 405 02,
areál Armex

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz