Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

  • Reference

Reference

Rychlý kontakt

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz

Kontaktujte nás

Novinky

Podnikové vzdělávání

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Stavební společnost JK Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_ 097/0012704 Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Více
Zpět na stránku "Reference"

Stavby dokončené

SZŠ a PŠ Šluknov - REKO budovy

Stávající objekt slouží jako speciální základní a praktická škola. Předmětem plnění je celková rekonstrukce budovy, vestavba do podkroví, přístavba únikového schodiště a přístavba výtahu umožňující bezbariérové využití celé školy.

Zobrazit stránku

LiveCentrum v Děčíně

Naše firma byla přizvána k realizaci tohoto multifunkčního objektu v době, kdy byl hotov železobetonový monolitický skelet budovy. Prvním úkolem pro naší společnost bylo zhotovení zateplení objektu a druhým úkolem bylo zhotovení venkovních staveb a zpevněných ploch.

Zobrazit stránku

Prodejní a skladová hala L1

Výstavba nové prodejní a skladové haly vznikla na místě původního areálu společnosti Lineta, která v minulosti zanikla. V místě nové haly se nacházela stávající výrobní hala, která byla ve špatném technickém stavu, a proto došlo k jejímu odstranění.

Zobrazit stránku

Koupací biotop v Jílovém

Cílem této stavby bylo zhotovení koupacího jezírka a biotopu. Jezírko je tvořeno modelací terénu, použití jezírkové fólie s připojením na mechanicko-biologický filtr, který podporuje samočistící schopnost biotopu. Maximální hloubka jezírka je 2,0 m, objem vody 150 m3

Zobrazit stránku

Hasičská zbrojnice Brtníky

Cílem navrhovaných úprav bylo obnovit původní vzhled fasády objektu s jasným a čistým architektonickým vzhledem, navrhnout přístavbu se zázemím pro hasiče vhodně dotvářející původní objekt a vytvořit provozní dispoziční řešení a zázemí s potřebným kompletním vybavením a příslušenstvím.

Zobrazit stránku

Zahradní wellness na Čechách

Úkolem této stavby bylo vytvořit architektonické spojení stavby s přírodou. Propojit stavbu s prudkým svahem pozemku. Stavba je kombinace rámové ocelové konstrukce, betonových opěrných zdí a vyzdívkou z cihelných bloků. Vytvoření nového bazénu vč. technologie čištění a finské sauny vč. odpočinkové místnosti.

Zobrazit stránku

Výrobní hala Neways - B1

Jedná se o novostavbu objektu výrobní haly (výroba elektronických sestav – tištěných spojů prostřednictvím automatického a ručního letování). Objekty dopravní infrastruktury – jedná se o areálové komunikace a zpevněné manipulační plochy v rámci areálu výrobní haly a úpravu stávajícího dopravního napojení na silnici II/262 – Benešovská ulice Objekty technické infrastruktury – STL přípojka plynu, přeložka areálové kanalizace dešťové + areálové rozvody IS budou sloužit pro zásobování stavby el. energií, plynem, vodou a odkanalizování stavby. Výrobní objekt novostavby výrobní haly včetně dopravní a technické infrastruktury.

Zobrazit stránku

Změna užívání objektu RAC na kanceláře v Děčíně

Jedná se o stávající objekt bývalé jídelny s částečným podsklepením, dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím. Předmětem PD je návrh stavebních úprav v části 1.P.P., části 1.N.P a v celém 2.N.P. a podkroví. V rámci samostatné PD byly řešeny hlavní bourací práce v objektu, které byly již realizovány. V rámci samostatné PD byla řešena oprava střechy včetně instalace nových střešních oken v podkroví objektu.

Zobrazit stránku

T - KLUB Krásná Lípa

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav stávajícího objektu sloužícího k práci s dětmi, mládeží a dospělými za účelem sociálního začleňování, které následně vede k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob. T-klub poskytuje sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Provozovatelem je organizace Kostka Krásná Lípa p.o., zřizovatelem město Krásná Lípa. T-klub má kapacitu 30-40 uživatelů. Plánovaná stavba urbanisticky a kompozičně zapadá do území vzhledem k okolní zástavbě. Objekt bude po navrhovaných úpravách dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou. Půdorysný tvar stavby je obdélníkový o hlavních rozměrech 13,55 x 12,75 m a výšce 8,6 m. Střecha je navržena plochá. Fasáda objektu bude tvořena silikonovou omítkou.

Zobrazit stránku

Stavební úpravy objektu kovárny

Stavební úpravy objektu jsou z větší části navrženy uvnitř objektu, tudíž nedojde k zásahu do tvarového řešení stávajícího stavu. Do vzhledu objektu zasáhne pouze nové barevné řešení fasády, nová keramická střešní krytina v červenohnědém odstínu s novými klempířskými prvky z titanzinku.

Zobrazit stránku

1 | 2 | 3 | 4

Zpět na stránku "Reference"

Partneři

Stavební společnost JK spol. s r.o.

Firma Stavební společnost JK spol. s r.o. byla založena v roce 2013 jako rodinná firma. Hlavním motivačním prvkem zakladatelů firmy – otce se synem, bylo zahájit činnost stavební společnosti, která půjde cestou osobní odpovědnosti vůči svým zákazníkům.

Kontaktujte nás

Folknářská 1246/21,
Děčín II, 405 02,
areál Armex

+420 602 421 801

info@spol-jk.cz